Zaključen triletni projekt.

Projekt je povezan z uporabo in odnosom mladih do IKT tehnologije in vsebinami ter načini uporabe. Gre za nadgradnjo predhodnega projekta Nekemične zasvojenosti med dijaki v Dijaškem domu Ivana Cankarja, ki je potekal v DIC-u, v šolskem letu 2016/17.

Vodja projekta: Drago Pintarič
Člani projekta: Katja Čarman, Nina Golob, Miha Indihar, Boštjan Božič, Franci Tehovnik

Projekt ASTTNP / #astitudnotpadu
Časovni okvir/trajanje 2018 – 2020 / triletni nadaljevalni projekt
Cilji projekta Projekt zasleduje dva sklopa ciljev:

1. se nanaša na zmanjševanje uporabe interneta, oziroma preusmeritev mladih v »analogni svet«  fizičnih aktivnosti in zajema:

–          Zmanjševanje časovne rabe interneta.

–          Prostorsko omejitev rabe interneta in električnih naprav ter vzpostavljanje prostorov, območij kjer internet ne bi deloval. Kamor bi se lahko zatekali mladi, ki imajo željo in voljo, da se zavestno odrečejo skušnjavi virtualnega bega in si želijo druženja.

–          Kreativno   zapolnitev prostega časa, brez električnih naprav in digitalnih orodij.

–          Večjo vključenost mladih v interesne dejavnosti in delavnice v DIC-u, ki niso neposredno povezane z IKT.

–          Navajanje k timskemu delu, sodelovanju ter k odprti, neposredni, »fizični« komunikaciji.

–          Osvajanje novih znanj in veščin ter razvoj kompetenc povezanih z zdravo in varno uporabo sodobnih tehnologij z namenom nadaljnjega posredovanja in vrstniškega   širjenja tega znanja.

2. Proaktivna – kreativna uporaba interneta in njegovih družabnih ter drugih orodij:

–          Razvijanje znanj in veščin za kreativno in (osebno in družbeno) koristno in odgovorno uporabo IKT.

–          Praktična uporaba interneta in orodij s ciljem priprave uporabnih končnih produkcij in vsebin, ki vzpostavljajo ravnovesje med virtualno in analogno (fizično)   komunikacijo ter aktivnostmi.

Opis Projekt je povezan z uporabo in odnosom mladih do IKT tehnologije in z vsebinami ter načini uporabe. Gre za nadgradnjo predhodnega projekta Nekemične zasvojenosti med dijaki v Dijaškem domu Ivana Cankarja, ki je potekal v DIC-u, v šolskem letu 2016/17.

V projektu   #ASTTNP je za razliko od predhodnega projekta, ki se je ukvarjal predvsem z negativnimi posledicami uporabe sodobnih tehnologij v ospredje postavljen proaktiven pristop njihove pozitivne rabe.

S tem pristopom poskušamo po eni strani omiliti negativni naboj “boja proti tehnologiji” (parafraza Boja proti drogam v preteklosti, ki je naredilo več škode kot koristi), po drugi pa odpreti polje kreativnega raziskovanja in uporabe te tehnologije ne samo za izobraževalne namene, temveč tudi za prosti čas in kreativno zabavo.

Pomembno vlogo v projektu igrata medgeneracijski dialog ter vrstniška komunikacija ter učenje. Ta način partnerstva in hkratnega (vertikalnega ter horizontalnega ) sodelovanja je ključnega pomena. Upošteva enakopravno vključenost mladih, ki obvladajo splet in njegova   orodja ter hkrati omogoča nove oblike neformalnega in vrstniškega učenja.

Projekt #ASTTNP opredeljujeta dve različni obliki udejstvovanja:

–       Raziskovanje medija skozi različne umetniške forme in nove prakse ter orodja, ki jih ta medij omogoča.

–      Elektronska oblika obveščanja dijakov o drugih »analognih« dogajanjih in dejavnostih v domu ter možnostih njihovega »fizičnega« sodelovanja in udejstvovanja pri teh.

Ciljna skupina in njene potrebe Beležimo veliko število dijakov, ki večino prostega časa preživijo za računalnikom ter na mobilnih napravah, v vseh mogočih in neprimernih situacijah: med učnimi in vzgojnimi urami, kosilom, na sprehodu, celo na kolesih uporabljajo mobilne telefone.

O težavah v zvezi s prekomerno uporabo telefonov in časom prebitim za računalnikom ter posledicah nas obveščajo tudi starši in prosijo za pomoč. Posledice se odražajo tudi pri učnem uspehu in pri agresivnih reakcijah ter vedenju: razdražljivost, netolerantnost v komunikaciji, ipd. Velja pripomniti, da se mnogi od mladostnikov tega zavedajo in kot olajšanje sprejmejo posamezne restrikcije staršev, ko jim omejijo uporabo omenjenih naprav, oziroma naše zahteve, da jih ne uporabljajo v določenih situacijah. V tem primeru to lahko razumemo tudi kot klic na pomoč. Skratka na odraz potrebe, ki jo velja upoštevati.

Potrebe, ki jih ugotavljamo so naslednje:

·         – potreba po   kreativni zapolnitvi prostega časa, brez prekomerne rabe električnih naprav in digitalnih orodij,

·         – potreba po izobraževanju ter razpravah na temo ne-kemičnih zasvojenosti, v kateri bodo aktivno vključeni dijaki in starši,

·         – potreba po razvijanju smotrne, varne, zdrave in odgovorne rabe interneta med mladimi,

·         – potreba po vzpostavljanju kritičnega odnosa mladih do vprašanj spletnega nasilja, odvisnosti in zasvojenosti ter drugih oblik nezdravega ravnanja, netolerance in družbene izključenosti povezanih z spletom..

Načrt  in metode dela v letu 2020
PREDVIDENI CILJ CILJNA SKUPINA UPORABLJENE METODE IN/ALI TEHNIKE
Realizacija  (video) produkcije in vzpostavitev video »ASTTNP« kanala na yutubu dosegljivega na socialnih omrežjih in napravah dijakov, z namenom pritegnitve pozornosti in posredovanja »povezovalnih« vsebin in možnosti pozitivnega vplivanja, predstavitev ter refleksije ustvarjenih izdelkov, ter njihove  ter spremni razgovori in refleksija s ciljno skupino Srednješolci med 14 in 16 letom

/delavnice za video in oblikovanje ter fizični teater/

–          Izkustveno učenje

–          Razprave in razgovori o izpostavljenih temah

–          Javni nastopi/predstavitve

–          Evalvacija / eksterni odzivi in samoevalvacija

Spodbujanje sodelovanja v dejavnostih, ki niso povezane z računalniki: fizični in klasični teater, namizne družabne igre, izdelovanje kemigramov, grafitov… Razvijanje občutka za timsko delo, družabnost ter kritičnega odnosa do vprašanj nekemične odvisnosti. Srednješolci med 14 in 16 letom

/fizični in klasični teater, druge»analogne  dejavnosti«, domska skupnost/

–          Razprave in razgovori o izpostavljenih temah

–          Izkustveno učenje

–          Javni nastop / predstavitev

Evalvacija / eksterni odzivi in samoevalvacija

 Spodbujanje sodelovanja v dejavnosti priprave ekipe za usposabljanje nudenja Prve pomoči

 

Srednješolci med 14 in 16 letom starosti

/dejavnost usposabljanja ekipe za PP/

–          Razprave in razgovori o izpostavljenih temah

–          Izkustveno učenje

–          Javni nastop / predstavitev

–          Evalvacija / eksterni odzivi in samoevalvacija

Spodbujanje sodelovanja v športnih dejavnostih  Srednješolci med 14 in 16 letom starosti

/športne dejavnosti/

 

–           Izkustveno učenje, druženje

timsko učenje, zdrva tekmovalnost in sodelovanje

 Realizacije predavanj s spremnimi delavnicami kritične uporabe IKT:

– Nevarni splet / predavanje in delavnica v okviru sodelovanja z SAFE.SI

– Seznanjanje z osnovnimi elementi programiranja (kako nastaja virtualni svet – kdo, kako in zakaj ga dela)

– priprave spletnih in tiskanih objav  / brošurice BITI, domski  revija  Triper,  ipd.

Srednješolci med 14 in 16 letom starosti

/vse skupine v okviru programa/

 

 

 

–          Razprave in razgovori o izpostavljenih temah

–           Izkustveno učenje

–          Javni nastop / predstavitev

–          Evalvacija / eksterni odzivi in samoevalvacija

Realizacija v letu 2020:

Obdobje 1. delnega poročila: januar – junij 2020

1. DELNO POROČILO

Program dela je do sredine marca potekal v skladu s prijavo na javni razpis, po 13. marcu 2020, ko je bila razglašena pandemija, pa smo svoje dejavnosti prilagodili razmeram ter jih prenesli na splet.

Za naš projekt, ki se ukvarja s spletom – njegovo vsebinsko uporabo na eni ter spletnimi zlorabami na drugi strani, selitev na spletno komunikacijo ni predstavljala težave temveč celo svojevrstno prednost in izziv.
V uvodnem delu smo v okviru projektnega tima projekta pripravili akcijski plan in operativni načrt projekta ter začeli z njegovo realizacijo.
Realizirali smo :
– Plesno gledališka dejavnost: do sredine marca smo do zaključne faze (tik do premiere), pripeljali dve predstavi »Wetiko« in » Freuds«. Delo na obeh predstavah smo nadaljevali na spletu, s pomočjo spletnih orodij (ZOOM, FB, Instagram), kar je dodalo novo razsežnost in dodatno kvaliteto obema predstavama. Elektronsko verzijo produkcije – po delih in v celoti, kar je nastajalo v izolaciji, smo objavili na posebnem kanalu, ki smo ga prav tako vzpostavili v tem obdobju – na Kreatorij TV. Obe predstavi sta refleksija časa, v katerem sta nastali in se ukvarjata, oziroma promovirata pozitivno – z vsebinsko uporabo novih medijev, kar bo, kot kaže, postalo del naše prihodnosti. Refleksija o delu obeh predstav je objavljena tudi na spletnem portalu Mlad.si.

Ema Ajster: “Smo le drobec v mineštri nečesa precej večjega od nas. Tega bi se morali zavedati&#
Anka Zajc: Naše glave, polne idej so bile primorane ostati doma

– Video delavnica »Video svet« je v času do objave pandemije in izolacije, delala na več manjših produkcijah, povezanih z dokumentiranjem dogodkov v DICu ter na pripravi dokumentarnega filma DIC Tinder, ki je povezan z (zlo)uporabo spleta in je skupaj z razstavo in predavanjem (izvedba organizacije SAFE:SI), predstavlja del večjega projekta. Gre za osrednji, verjetno najpomembnejši izdelek znotraj projekta #ASTTNP v obdobju 1. delnega poročila, ki ga v nadaljevanju omenjamo še posebej. Finalizacija videa: DIC Tinder – (ne)varni splet, je bil končan v času izolacije. V tem času je v okviru dela na daljavo, v video delavnici Video svet, nastalo tudi več krajših video produkcij (6) na temo Covit 19. Vse so bile objavljene na spletnem mediju Kreatorij TV, delo video delavnice v času izolacije pa je bilo, v obliki prispevka opisano tudi v prispevku, objavljenem na Portalu Mlad.si.

Misli mlade filmske ustvarjalke v času epidemije

– V času izolacije je dokončana 10. številka revije Triper, tematsko povezana s sodobnim časom, mentalnimi, računalniškimi in dejanskimi virusi, z dodanimi refleksijami o času izolacije.
Objava na Portalu Mlad.si:

Izšla je 10. številka revije Triper

– Posebej, kot omenjeno, izpostavljamo akcijo DIC Tinder – (ne)varni splet, ki je stekla kot odgovor na uporabo spletnih aplikacij, ki omogočajo spletne zlorabe in nasilje med mladimi. Ta in podobne aplikacije so v zadnjem obdobju postala »hit« na različnih osnovnih in srednjih šolah, kar prav tako ni obšlo DICa. V sodelovanju z organizacijami Spletno oko in SAFE.SI, smo pripravili akcijo, pri čemer smo kot medij uporabili umetnost. Akcija je potekala v 4 dejanjih:
1. na najbolj frekventnem mestu v jedilnici smo postavili razstavo plakatov DIC Kinder, z objavami različnih spornih postov objavljenih na aplikaciji Tellonym in javnem instagram profilu DIC Tinder (z zakritimi imeni oseb, navedenih v postih ter imeni oseb, ki so všečkale sporne objave). Plakatom postov so bili dodani informativni plakati z obrazložili pojmov različnih oblik spletnih zlorab (Seksting, Grooming, Troling …);
2. v času razstave smo pripravili predavanje: Spletno nasilje (predavateljica Eva Al Hawat – SAFE.si);
3. med mladimi smo izvedli anketo o spletnem nasilju in njihovih izkušnjah;
4. analizirali, obdelali in objavili rezultate ankete ter pripravili tudi dokumentarni video, povezan z celotno akcijo (Anketa in video sta objavljena na spletni strini projekta #ASTTNP in Yutubu.
Poročilo ankete o spletnem nasilju:

– V času izolacije smo z namenom povezovanja z mladimi v izolaciji, obveščanju, z konkretnim povabilom k sodelovanju ustanovili spletno televizijo Kreatorij TV, ki ima stalni 1 urni program ob torkih ob 20.00, predvajan na FB strani Dijaškega doma Ivana Cankarja. Do konca junija 2020 je bilo realiziranih 10 oddaj.
Link do oddaj:

Objava na Mlad.si:Kreatorij TV– Sodelovali smo pri zasnovi in izvedbi dogodka: »Ljubezen in COVID 19 sta v zraku«, namenjenem maturantom generacije 2019/20, ki so ostali brez klasičnega zaključka šolanja in maturantskega praznovanja. Dogodek je potekal na prostem pred Dijaškim domom Ivana Cankarja ter na spletu.

Objava na mlad.si:

Kaj zamuja COVID generacija mladih?

– Boostanje dogodkov po FB-ju: posamezne dogodke smo iz promotivnih in raziskovalnih razlogov ter z željo po večji dosegljivosti ciljne populacije, oglaševali tudi preko plačljivih objav na Facebooku in Instagramu.
Refleksija k 1. delnemu poročilu:
Prvo polovica leta 2020 je obeležila pandemija Covida 19 globalnih razsežnosti. To je korenito poseglo v tok našega vsakdanjega življenja ter načrte Za projekt #ASTTNP se je ta »dogodek», katerega razsežnost in čas trajanja težko določimo, izkazal kot kreativni izziv. Trenutek za kritični premislek in oceno tehtnosti ter uporabnosti projekta v luči nove realnosti. Splet in uporaba spletnih socialnih orodij sta preko noči dobila enormni pomen in težo. Soočili smo se s spoznanjem, da uporaba digitalnih tehnologij in orodij, ni več le ena od možnosti posameznikove svobodne izbire. Za javno življenje in funkcioniranje družbe se je pokazala kot neizogibna nujnost. Proaktivni odnos do novih medijev in njihova vsebinska ter hkrati kritična uporaba, z hkratnim zavedanjem o nevarnostih, ki jo ta uporaba prinaša, je postala realnost.
Zasuk, ki se je dogodil čez noč, je še posebej zatresel šolsko sfero, ki se ukvarja z mladimi. Ta je bila primorana, hipoma, svojo osnovno dejavnost prenesti na splet ter se lotiti poučevanja na daljavo. To radikalno spremembo in reakcijo pričujočega šolskega slikovito odraža izjava ene od kolegic, zaposlena v šolstvu: » V prvih dveh mesecih tega leta sem bila na izobraževanju, kjer so nam predavali o nevarnostih in škodljivosti spleta za mlade ter potrebi po čim večjem fizičnem druženju in udejstvovanju, da bi manj kot mesec pozneje, morala »preklopit« na povsem nasprotno agendo in upoštevati nova navodila. Preusmeritev na učenje na daljavo, ki jo omogoča splet je postala edina možnost in rešitev.
Članom projekta #ASTTNP in zaposlenim v Dijaškem domu Ivana Cankarja, se je ta »šok preklop« zgodil nekoliko prej, skoraj sočasno. Povezan je z dogajanjem DIC Tinderjem (oziroma DIC Kinderjem, kot se je imenovala postavljena razstava) kar je v poročilu že omenjeno. To, da so mladostniki, večinoma naši dijaki neprimerno omenjali in komentirali svoje vrstnike, pa tudi delavce doma, je bil neposredni poseg v naše vzgojno izobraževalno delo. »Eksces« ni osamljeni primer, pozna ga lepo število osnovnih in srednjih šol in podobnih zavodov, v katerega smo (že po defaultu, zaradi projekta), ugriznili in ga izpostavili. Ali sorodni zavodi te »virtualne dejavnosti« dijakov niso zaznali, oziroma so se izogibali soočenje s tem problemom ker niso vedeli kako se na njega odzvati, je vprašanje. Dejstvo pa je, da se z preselitvijo velikega dela izobraževanja na splet, spregled te pereče vzgojne problematike ne bo več mogoč.
Vzgoja in izobraževanje dijakov o vedenju in ravnanju na spletu in s spletnimi orodji, morata potekati – tako kot to velja za analogni vzgojno izobraževalni proces – usklajeno, z roko v roki.
Najti je potrebno vsebine in ustrezne »medije« preko katerih bo to neformalno učenje in izobraževanje o vsebinah in orodjih učenja potekalo sočasno.
Obdobje izolacije je marsikateri problem izpostavilo in osvetlilo, tako pri uporabnikih kakor tudi pri tistih, ki ob uporabi tehnologije ponujajo tudi svoje vsebine, oziroma rabijo sodobno tehnologijo kot orodje za njihovo posredovanje.
V okviru in s pomočjo projekta #ASTTNP smo takoj po začetku razglasitve epidemije in izolacije vzpostavili komunikacijo na daljavo in kontinuirano nadaljevali s svojim delom. Stekel je hkratni proces učenja, nadgradnje digitalnih znanj in spretnosti ter realizacije.
Kreatorij TV smo postavili kot medij v katerem smo lahko objavljali vsebine, ki so nastajale »v izolirani skupnosti«, (samo) refleksivno osvetljevali »duh časa«, omogočali interaktivnost in participacijo širšemu krogu virtualne skupnosti DIC, vključno z psihološko podporo, ki smo si jo vzajemno delili znotraj tima in tudi širše ekipe, ki se je na razne načine priključevala projektu.
Meja, oziroma tanka linija med realnim in virtualnim se je zabrisala, nastajajo »hibridi«, ki odražajo sedanjost in hkrati krojijo svet in njegovo prihodnost. Svet (lepih ali morečih) sanj in vsakdanje realnosti postaja eden. Kako bo izgledal, je odvisno od slehernika. Na ravni njegove subjektivne zaznave ter preko njegovih ravnanj na ravni objektivne družbene realnosti.

 

Rezultati ankete »Dan brez telefona«
Poročilo ankete o spletnem nasilju