Vizija, vrednote in poslanstvo DIC-a


VIZIJA

Postati želimo: odprta vzgojno-izobraževalna ustanova, ki sledi potrebam mladih in zaposlenih, razvija kulturo bivanja in sobivanja z drugimi in okoljem ter spodbuja osebno rast in vseživljenjsko učenje.


VREDNOTE

V ospredje smo postavili skupne vrednote za katere se zavzemamo in jih udejanjamo:

  • SPOŠTOVANJE, ki vključuje strpen, zaupljiv, pošten in pravičen odnos do sebe in drugih ter upošteva individualnost in posebnost vsakega posameznika.
  • ODGOVORNOST, ki temelji na etičnem ravnanju do sebe, drugih, naravnega in družbenega okolja, razvija pozitiven odnos do učenje in dela, telesnega in duševnega zdravja ter ravnanja do okolja.
  • SODELOVANJE, ki temelji na solidarnosti, medsebojni pomoči in podpori pri reševanja problemov ter aktivnem vključevanju vseh udeležencev /dijakov,staršev in zaposlenih/ pri načrtovanju in izvajanju skupnih ciljev in nalog.

POSLANSTVO

Vizija in sistem vrednot, za katere si prizadevamo, sledita našemu poslanstvu, ki mu kot vzgojno-izobraževalna ustanova in pedagoški delavci sledimo pri svojem delu:

  • zagotoviti dijakom optimalne pogoje bivanja za uspešno učenje in osebno rast ne glede na socialne, kulturne in druge razlike;
  • razvijati in spodbujati nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot dijakov za pridobivanje dodatnih znanj in veščin z vključevanjem v neformalna izobraževanja s področja vseživljenjskega učenja;
  • vzgajati za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojne strpnosti, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter enakopravnosti;
  • zavzgajati in izobraževati mlade za trajnostni razvoj in aktivno državljanstvo, za dejavno vključevanje v demokratično družbo ter za oblikovanje odgovornega odnosa do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje lastne in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja;
  • spodbujati in razvijati osebnostni razvoj dijakov v skladu z njihovimi sposobnostmi in interesi;
  • razvijati zavest o državni in kulturni pripadnosti ter narodni identiteti;
  • vzgajati dijake za samostojne, kritične in odgovorne osebnosti, ki se bodo znale odzvati spremembam in izzivom sedanjega in prihodnjega časa.

Več informacij:
RAZVOJNI NAČRT DIC-A ZA OBDOBJE 2022-2027