BITI: obstajati, živeti, preživeti, zavedati se, čutiti, sočustvovati, zavzemati se, obstajati v najglobljem in najširšem eksistenčnem smislu v vseh njegovih pomenih.- ZAVEDATI SE sebe, sveta okoli sebe, svojega mesta in odgovornosti v njem.

Projekt je povezan s področjem trajnostnega razvoja, oz. ekologije v najširšem pomenu besede. Izhaja iz holističnega pogleda (paradigme) na svet, ki zahteva celoviti pristop pri soočanju s sodobnimi, pere?imi izzivi in njihovim reševanjem. Svet je namreč organska celota, ki ga ni mogoče ločiti na posamezne segmente. Opazovalec (subject) ni ločen in izvzet od opazovanega, sprememba se mora začeti pri njemu, v njegovi zavesti.

Projekt
Naziv projekta  BITI / ter podprojekt Spletne zanke
Časovni okvir / trajanje Projekt poteka kontinuirano od leta 2009 in se nadaljuje v š.l. 2021–2022 
Cilji projekta (kaj želimo doseči splošno glede na vizijo šole / DIC-a  in vrednote ter katere konkretne rezultate želimo doseči) –          Ozaveščenost  mladih  o holistični povezanosti bivanja ter kompleksnosti pojmov kot so: ekologija in trajnostni razvoj, klimatske spremembe, medsebojni odnosi, sobivanje, smotrna uporaba novih tehnologij in socialnih orodij,  kot ključnimi vprašanji njihove prihodnosti.

–          Razvoj znanj in veščin za opolnomočenje mladih za aktivno in odgovorno vključitev ter sooblikovanje skupnosti.

Oblike evalvacije projekta (kako se bo ugotovilo ali so bili cilji doseženi (splošni in konkretni) –           Evalvacijo na prvi ravni predstavljajo odzivi, kritike in komentarji končnih produkcij,  izdelkov, dogodkov ipd.

–           Projekt, oziroma javne dogodke in odzive evalviramo tudi preko anket, video intervjujev, ki jih opravljamo tako z udeleženci projekta kot tudi z uporabniki, obiskovalci prireditev ipd.

–           Pomemben del evalvacije občasno  opravijo tudi  zunanji strokovni sodelavci, ki sodelujejo v projektu.

–           Svojevrstna evalvacija poteka na: spletni strani projekta,  socialnih omrežjih in forumih, preko  objavljanja blogov (in vlogov) članov projekta, ipd.

–           V okviru projekta se izdajajo publikacije (knjižice BITI, ipd), kjer so objavljene refleksije in raziskave s strani članov projekta, udeležencev različnih delavnic, zunanjih sodelavcev in drugih, o posameznih segmentih in o projektu v celoti.

Nosilec projekta in sodelujoči Boštjan Božič, Jerca Cvetko, Katja Čarman. Nina Golob, Miha Indihar, Neža Luzar, Mira Narobe, Olivija Slivnjek, Drago Pintarič, Franci Tehovnik. Člani skupine Pozitiv, mentorji in izvajalci, dijaki: Borut Bučinel, Miha Maver, Radovan Jaušovec, Urška Klajn, Matej Markovič, Žan Dolinar, Patrik Komljenovič in Špela Vene.
Ocena vrednosti in financiranje projekta (lastna sredstva, MŠŠ, EU strukturni skladi…) odobrena sredstva MOL
Kratek opis projekta:

BITI: obstajati, živeti, preživeti, zavedati se, čutiti, sočustvovati, zavzemati se in obstajati v najglobljem in najširšem  eksistenčnem smislu v vseh njegovih pomenih. ZAVEDATI SE sebe, sveta okoli sebe, svojega mesta in odgovornosti v njem.

Povzeto:  Namenski cilj projekta je ozaveščanje mladih o sebi in svojem mestu v svetu, svojem bivanju in so-odgovornosti zase in svet, na katerega lahko vplivamo in ga spreminjamo.

Sprememba se začne zdaj in tukaj, pri sebi in v okolju v katerem živimo in delujemo. Orodja za spremembo so različne umetnostne prakse in druge kreativne in konkretne dejavnosti ter veščine, ki omogočajo timsko delo in sodelovanje.

Projekt  je povezan s področjem trajnostnega razvoja, oz. ekologije v najširšem pomenu besede. Izhaja iz holističnega pogleda, paradigme, na svet, ki zahteva celovit pristop pri soočanju s sodobnimi, perečimi  izzivi in njihovim reševanjem. Svet je namreč organska celota, ki ga ni mogoče ločiti na posamezne segmente. Opazovalec (subjekt) ni ločen in izvzet od opazovanega. Sprememba se mora začeti pri njem, v njegovi zavesti.

Svet se začne v naši glavi in z našim pragom. Slogan (projekt) DIC je svet in projekt BITI (pojem) sta dve plati iste medalje. DIC predstavlja dejanski fizični (lokalni) in virtualni (globalni)  prostor, ki ga je nemogoče ločiti.

Ljudje, ki fizično poseljujejo ta prostor (500 dijakov, 40 študentov, 60 zaposlenih …) ter številni zunanji sodelavci, posamezniki in partnerske organizacije (mentorji, strokovnjaki – bivši dijaki, simpatizerji, partnerske organizacije s katerimi sodelujemo zadnja leta, ipd.),  predstavljajo matrico dejanskega sveta, ki ga je mogoče spreminjati in soustvarjati. Gre  za  »laboratorij«, ki omogoča merjenje učinkov projekta tako na materialni kot tudi na zavestni ravni.

Orodja in metode dela: Lotevamo se ga s pomočjo sodobnih digitalnih orodij ter multimedijskimi umetniškimi praksami, organizacijo dogodkov ter s konkretnimi akcijami. Delo temelji na neformalnem, izkustvenem,  vrstniškem in medgeneracijskem  učenju.

Pomembni del projekta predstavlja sodelovanje z drugimi dejavnostmi in projekti, v prvi vrsti  z projektoma   mrežama EKO šolo in Mrežo zdravih šol.

Šolsko leto 2021 – 2022, načrt dela:

– Delo na podprojektu “Spletne zanke”: ozaveščanje in opozarjanje mladih o pasteh na spletu ter delo na boljši samopodobi.
– Program Kreatorij in Kreatorij TV  (mesečna: revijalna oddaja, tedenske oddaje v primeru karantene).
– Delo plesno gledališke delavnice: priprava dveh novih produkcij z dvema skupinama, koprodukcijsko sodelovanje z gledliško skupino Kralji ulice.
– Delavnice: gledališka, video in digitalna animacija, multimedijski portal (MPD) in likovna delavnica.
– Organizacija razstav in instalacij v domu, likovna delavnica in podprojekt Atelje.
– Sodelovanje z drugimi interesnimi dejavnostmi in iniciativami v domu: večeri klasične glasbe ob »sončnih prekretnicah« v A stavbi.
– Sodelovanje pri procesu nastajanja, oglaševanja in promocije časopisa Triper in dejavnostih, ki so z njim povezane: z literarnimi pogovornimi večeri, delavnicami fotografije: cyanotypa in chemigrama …
– Sodelovanje na gledaliških in video festivalih v Sloveniji in na tujem.
– Skrb za obstoječe permakulturne visoke in viseče grede., morebitna izmenjava kakšne nove…
– Mednarodna izmenjave mladih / nadaljevanje BITI Permakul

Sodelovanje z Mrežo zdravih šol in Ekošolo:  na podprojektu Zero Waste,  permakulturi ter podprojektu Spletne zanke.

–           Področje ničelnih odpadkov (ločevanje odpadkov, reciklaža, ponovna uporaba …)

–           Področje hrane: ekološka pridelava hrane, lokalna pridelava (nabava)  hrane, zmanjševanje odpadkov hrane. Konkretna pobuda: izdelava dodatnih permakulturnih korit:  pred stavbo A in pred stavbo B.  Časovnica: Dan zemlje (april) – postavitev, Dan zemlje sajenje. (maj)).

Projekt predstavljen na Seji vzgojiteljskega zbora, dne:  27. 8. 2021                              Predlagatelj:  Drago Pintarič, vodja projekta