BITI: obstajati, živeti, preživeti, zavedati se, čutiti, sočustvovati, zavzemati se, obstajati v najglobljem in najširšem eksistenčnem smislu v vseh njegovih pomenih. ZAVEDATI SE sebe, sveta okoli sebe, svojega mesta in odgovornosti v njem.

Projekt je povezan s področjem trajnostnega razvoja, oz. ekologije v najširšem pomenu besede. Izhaja iz holističnega pogleda (paradigme) na svet, ki zahteva celoviti pristop pri soočanju s sodobnimi, perečimi izzivi in njihovim reševanjem. Svet je namreč organska celota, ki ga ni mogoče ločiti na posamezne segmente. Opazovalec (subject) ni ločen in izvzet od opazovanega, sprememba se mora začeti pri njemu, v njegovi zavesti.

Projekt kontinuirano poteka od leta 2009 dalje, na lokalnem, širšem regionalnem in mednarodnem nivoju. Projekt je prerasel v platformo in je podpora manjšim, ciljno osredotočenim projektom, ki tematsko sodijo v polje ekologije in sonaravnega razvoja v širšem smislu. Tesno sodeluje tudi z drugimi projekti in mrežami v DICu (Eko šola, Zdrava šola, Mediacija, Spletne zanke, ipd). Sofinanciran je s strani MOL-a ter s evropskimi sredstvi programa Erasmus+. V okviru slednjega, predvidoma vsake dve leti (bienalno), potekajo mednarodne izmenjave mladih, ki se lotevajo aktualnih ekoloških in družbenih tem, ki zadevajo mlade. Sodelujoče skupine so del partnerske mreže, ki so se k platformi BITI pridružile v minulih letih.

Več na povezavi: https://pozitiv.si/biti-2/

Projekt
Naziv projekta  BITI / ter podprojekt Spletne zanke
Časovni okvir / trajanje Projekt poteka kontinuirano od leta 2009 in se nadaljuje v šol.letu. 2022–2023 in 2023-2024
Cilji projekta (kaj želimo doseči splošno glede na vizijo šole / DIC-a  in vrednote ter katere konkretne rezultate želimo doseči) Namen projekta je ozaveščanje mladih/dijakov o holistični povezanosti bivanja ter kompleksnosti pojmov, kot so: ekologija in trajnostni razvoj, klimatske spremembe, medsebojni odnosi, sobivanje, smotrna uporaba novih tehnologij in socialnih orodij, kot ključnimi vprašanji njihove prihodnosti.
Orodja in metode dela: Lotevamo se ga s pomočjo sodobnih digitalnih orodij, vključno z umetno inteligenco ter multimedijskimi umetniškimi praksami, organizacijo dogodkov ter s konkretnimi akcijami povezanih s permakulturo, ipd.. Delo temelji na neformalnem, izkustvenem, vrstniškem in medgeneracijskem učenju.
Oblike evalvacije projekta (kako se bo ugotovilo ali so bili cilji doseženi (splošni in konkretni) – Pomemben del evalvacije občasno opravijo tudi zunanji strokovni sodelavci, ki sodelujejo v projektu.
– Svojevrstna evalvacija poteka na: spletni strani projekta, socialnih omrežjih in forumih, preko objavljanja blogov (in vlogov) članov projekta, ipd.
– V okviru projekta se izdajajo publikacije (knjižice BITI, ipd), kjer so objavljene refleksije in raziskave s strani članov projekta, udeležencev različnih delavnic, zunanjih sodelavcev in drugih, o posameznih segmentih in o projektu v celoti.
Nosilec projekta in sodelujoči Vodja projekta: Drago Pintarič
Člani (zaposleni v DICu) Boštjan Božič, Jerca Cvetko, Nina Golob, Matic Kraševec, Neža Luzar, Miha Maver, Mira Narobe, Olivija Slivnjek, Drago Pintarič,
Člani skupine Pozitiv, mentorji in izvajalci, dijaki: Borut Bučinel, Radovan Jaušovec, Urška Klajn, Matej Markovič, Žan Dolinar, Patrik Komljenovič in Špela Vene.
Ocena vrednosti in financiranje projekta (lastna sredstva, MŠŠ, EU strukturni skladi…) MOL, URSM, JSKD RS, Erazmus+
Načrt dela za šolsko leto 2022–2023:

Izhodišče:
Prioritetni cilji se povsem pokrivajo z evropskim temami, ki jih je sprejel Svet Evrope za naslednjih 5 let (aktivna participacija v družbi, vključno z digitalno dimenzijo; vključevanje in raznolikost; podnebne spremembe, varovanje okolja in trajnost; zdravje in okrevanje) in s tako imenovanim Zelenim dogovorom – z akcijskim načrtom, ki konkretno opredeljuje, »kaj lahko storiš ti«, pri reševanju težav, ki jih je prinesla tudi »nova« realnost.

– Program Kreatorij in Kreatorij TV (mesečna revijalna oddaja, tedenske oddaje v primeru karantene).
– Delo plesno gledališke delavnice: priprava dveh novih produkcij z dvema skupinama, koprodukcijsko sodelovanje z gledališko skupino Kralji ulice.
– Delavnice: gledališka, video in digitalna animacija, multimedijski portal (MPD) in likovna delavnica.
– Organizacija razstav in instalacij v domu, likovna delavnica in podprojekt Atelje.
– Sodelovanje z drugimi interesnimi dejavnostmi in iniciativami v domu: večeri klasične glasbe ob »sončnih prekretnicah« v stavbi A.
– Sodelovanje pri procesu nastajanja, oglaševanja in promocije časopisa Triper in dejavnostih, ki so z njim povezane: z literarnimi pogovornimi večeri, delavnicami fotografije: cyanotypa in chemigrama …
– Sodelovanje na gledaliških in video festivalih v Sloveniji in na tujem.
– Skrb za obstoječe permakulturne visoke in viseče grede, morebitna izmenjava kakšne nove …
– Mednarodna izmenjava mladih/nadaljevanje BITI Permakul

Sodelovanje z Mrežo zdravih šol in Ekošolo: na podprojektu »Zero Waste« in permakulturi; z projektom Spletne zanke na področju proaktivne in varne uporabe IKT orodij in z projektom Vrstniška meciacija, na področju osebnih odnosov ter komunikacije
– Področje ničelnih odpadkov (ločevanje odpadkov, reciklaža, ponovna uporaba).
– Področje hrane: ekološka pridelava hrane, lokalna pridelava (nabava) hrane, zmanjševanje odpadkov hrane; konkretna pobuda: izdelava dodatnih permakulturnih korit – 1 pred A, 1 pred B. Časovnica: dan Zemlje (april) – postavitev, dan Sonca sajenje (maj).

Predlagatelj: Drago Pintarič, vodja projekta  /Predstavljeno na seji vzgojiteljskega zbora, dne: 30. 8. 2022

plakati biti odporen mednarodnja izmenjava