BITI: obstajati, živeti, preživeti, zavedati se, čutiti, sočustvovati, zavzemati se, obstajati v najglobljem in najširšem eksistenčnem smislu v vseh njegovih pomenih.- ZAVEDATI SE sebe, sveta okoli sebe, svojega mesta in odgovornosti v njem.

Projekt je povezan s področjem trajnostnega razvoja, oz. ekologije v najširšem pomenu besede. Izhaja iz holističnega pogleda (paradigme) na svet, ki zahteva celoviti pristop pri soočanju s sodobnimi, pere?imi izzivi in njihovim reševanjem. Svet je namreč organska celota, ki ga ni mogoče ločiti na posamezne segmente. Opazovalec (subject) ni ločen in izvzet od opazovanega, sprememba se mora začeti pri njemu, v njegovi zavesti.

Projekt
Naziv projekta  BITI / ter podprojekt #ASTTNP
Časovni okvir/trajanje Projekt poteka kontinuirano od leta 2009 in se nadaljuje v š.l. 2019 – 2020 
Cilji projekta (kaj želimo doseči splošno glede na vizijo šole / DIC-a  in vrednote ter katere konkretne rezultate želimo doseči) –          Ozaveščenost  mladih  o holistični povezanosti bivanja ter kompleksnosti pojmov kot so: ekologija in trajnostni razvoj, klimatske spremembe, medsebojni odnosi, sobivanje, smotrna uporaba novih tehnologij in socialnih orodij,  kot ključnimi vprašanji njihove prihodnosti.

–          Opolnomočenje mladih za aktivno in odgovorno vključitev ter sooblikovanje skupnosti.

Oblike evalvacije projekta (kako se bo ugotovilo ali so bili cilji doseženi (splošni in konkretni) –           Evalvacijo na prvi ravni predstavljajo odzivi, kritike in komentarji končnih produkcij,  izdelkov, dogodkov ipd.

–           Projekt, oziroma javne dogodke in odzive evalviramo tudi preko anket, video intervjujev, ki jih opravljamo tako z udeleženci projekta kot tudi z uporabniki, obiskovalci prireditev ipd.

–           Pomemben del evalvacije občasno  opravijo tudi  zunanji strokovni sodelavci, ki sodelujejo v projektu.

–           Svojevrstna evalvacija poteka na: spletni strani projekta,  socialnih omrežjih in forumih, preko  objavljanja blogov (in vlogov) članov projekta, ipd.

–           V okviru projekta se izdajajo publikacije (knjižice BITI, ipd), kjer so objavljene refleksije in raziskave s strani članov projekta, udeležencev različnih delavnic, zunanjih sodelavcev in drugih, o posameznih segmentih in o projektu v celoti.

Nosilec projekta in sodelujoči Boštjan Božič, Katja Čarman. Miha Indihar, Gregor Kuhar, Mira Narobe, Marija Gerdej Poljanšek, Drago Pintarič, Olivija Slivnjek, Franci Tehovnik. Člani skupine Pozitiv, mentorji in izvajalci, dijaki: Borut Bučinel, Miha Maver, Radovan Jaušovec, Urška Klajn, Matej Markovič, Žan Dolinar in Patrik Komljenović.
Ocena vrednosti in financiranje projekta (lastna sredstva, MŠŠ, EU strukturni skladi…) odobrena sredstva MOL
Kratek opis projekta:

BITI: obstajati,  živeti, preživeti, zavedati se, čutiti, sočustvovati, zavzemati se in obstajati v najglobljem in najširšem  eksistenčnem smislu v vseh njegovih pomenih. ZAVEDATI SE sebe, sveta okoli sebe, svojega mesta in odgovornosti v njem.

Povzeto:  Namenski cilj projekta je ozaveščanje mladih o sebi in svojem mestu v svetu, svojem bivanju in so-odgovornosti zase in svet, na katerega lahko vplivamo in ga spreminjamo.

Sprememba se začne zdaj in tukaj, pri sebi in v okolju v katerem živimo in delujemo. Orodja za spremembo so različne umetnostne prakse in druge kreativne dejavnosti ter veščine, ki omogočajo timsko delo in sodelovanje.

Projekt  je povezan s področjem trajnostnega razvoja, oz. ekologije v najširšem pomenu besede. Izhaja iz holističnega pogleda, paradigme, na svet, ki zahteva celovit pristop pri soočanju s sodobnimi, perečimi  izzivi in njihovim reševanjem. Svet je namreč organska celota, ki ga ni mogoče ločiti na posamezne segmente. Opazovalec (subjekt) ni ločen in izvzet od opazovanega. Sprememba se mora začeti pri njem, v njegovi zavesti.

Svet se začne v naši glavi in z našim pragom. Slogan (projekt) DIC je svet in projekt BITI (pojem) sta dve plati iste medalje. DIC predstavlja dejanski fizični (lokalni) in virtualni (globalni)  prostor, ki ga je nemogoče ločiti.

Ljudje, ki fizično poseljujejo ta prostor (500 dijakov, 40 študentov, 60 zaposlenih …) ter številni zunanji sodelavci, posamezniki in partnerske organizacije (mentorji, strokovnjaki – bivši dijaki, simpatizerji, partnerske organizacije s katerimi sodelujemo zadnja leta, ipd.),  predstavljajo matrico dejanskega sveta, ki ga je mogoče spreminjati in soustvarjati. Gre  za  »laboratorij«, ki omogoča merjenje učinkov projekta tako na materialni kot tudi na zavestni ravni.

Orodja in metode dela: Lotevamo se ga s pomočjo sodobnih digitalnih orodij ter multimedijskimi umetniškimi praksami, organizacijo dogodkov ter s konkretnimi akcijami. Delo temelji na neformalnem, izkustvenem,  vrstniškem in medgeneracijskem  učenju.

Tretje  leto četrte triletke izvajanja projekta /šolsko leto 2019 – 2020/ načrt dela:

–           Sodelovanje z Mrežo zdravih šol in Ekošolo: priprava in izvedba ekskurzije na Kras ter celoletno sodelovanje z omenjenima mrežama na podprojektu Zero Waste in permakulturi.

–           Delo na podprojektu #asttnp: proučevanje ter raziskovanje novih medijev in orodij, s ciljem pozitivne, uravnotežene in proaktivne uporabe. Sodelovanje z drugimi dejavnostmi v domu: video, šport, ipd.

Izvedba akcije Dan brez telefona na ravni celega doma, z evalvacijo dogodka ter javno razpravo o dogodku.

–           Post produkcija novih gledaliških predstav: Amaranth in Big Mother v programu Kreatorij  in na gostovanjih, vključno z »abonmajsko« ponudbo za srednje šole, ipd.

–           Delo plesno gledališke delavnice: priprava dveh novih produkcij z dvema skupinama. Delavnica impro teatra, sodelovanje s Šilo.

–           BITI – participirati – aktivno sodelovati pri oblikovanju življenja in odnosov v Domski skupnosti DIC-a. Aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi skupnih domskih dogodkov.

–           Delavnice: gledališka, video in digitalna animacija, multimedijski portal (MPD) in likovna delavnica.

–           Organizacija razstav in instalacij v domu, likovna delavnica in podprojekt Atelje.

–           Sodelovanje z drugimi interesnimi dejavnostmi in iniciativami v domu: večeri klasične glasbe ob »sončnih prekretnicah« v A stavbi.

–           Sodelovanje pri procesu nastajanja, oglaševanja in promocije časopisa Triper in dejavnostih, ki so z njim povezane: z literarnimi pogovornimi večeri, delavnicami fotografije: cyanotypa in chemigrama …

–           Sodelovanje na gledaliških in video festivalih v Sloveniji in na tujem.

–           Sodelovanje na dogodkih in v različnih akcijah organiziranih v okviru MOL-a.

Projekt predstavljen na Seji vzgojiteljskega zbora, dne: 30. 08. 2019                                                                  Predlagatelj:  Drago Pintarič, vodja projekta