Projekt poteka od 2012.

Projekt je preventivnega značaja, namenjen je dijakom, ki bivajo v dijaškem domu in v svojem prostem času želijo pridobiti nova znanja s področja komunikacije in reševanja sporov.

Projekt
Naziv projekta Vrstniška mediacija v DIC-u
Časovni okvir/trajanje projekta Projekt Vrstniška mediacija v DIC-u poteka v dijaškem domu od leta 2012 do 2019
 

 

 

Cilji projekta (kaj želimo doseči splošno glede na vizijo šole in vrednote ter katere konkretne rezultate želimo doseči)

–          Usposobiti dijake za neformalno reševanje sporov.

–          Naučiti udeležence razumevanja, obvladovanja ter mirnega in konstruktivnega reševanja konkretnih situacij.

–          Usposobiti udeležence za samostojno vodenje mediacijskega procesa pri reševanju konfliktov med vrstniki.

–          Spodbujati medsebojno sodelovanje in pomoč.

–          Krepitev samoodgovornosti, dostojanstva, samospoštovanja in vzpostavljanje medsebojnega zaupanje.

–          Dijake naučiti učinkovito obvladati stres, kar jim omogoča, da  v različnih  preizkušnjah v življenju zaupajo vase in se sprejemajo.

 

Oblike evalvacije projekta (kako se bo ugotovilo ali so bili cilji doseženi tako splošni kot konkretni) –          Usposabljanje za vrstniške mediatorje evalvirajo udeleženci, dijaki. Evalvirajo vsebino usposabljanja, način podajanja snovi, ocenijo vodje usposabljanja in materiale, ki jih dobijo.

–          Tim za mediacijo na osnovi ocen dijakov in samoevalvacije naredi načrt usposabljanja za prihodnje leto.

–          Dijaki vsako delavnico ocenijo na petstopenjski lestvici po kriterijih: uporabnosti, zanimivosti, jasnih sporočil in vodjo.

–          DIC vsako drugo leto izvede anketo med dijaki o njihovem počutju v domu. Na osnovi rezultatov ankete oblikujemo delavnice.

–          Svetovalna delavka sodeluje z vzgojiteljem in dijakom (če je vključen v delavnice) pri individualnem načrtu za dijaka in njegovi evalvaciji. Na osnovi njegovega stanja postavijo nove cilje. Če dijak ne izkaže zadovoljstva in napredka, prilagodimo vsebine dela z dijakom v sodelovanju s starši.

–          Na delavnice vabimo supervizorje, vzgojitelje in ravnateljico. Evalviramo izvedbo.

–          Vsebine projekta so vključene v prednostne cilje in naloge Letnega delovnega načrta.

Nosilec projekta in sodelujoči Ljuba Plesec

Tjaša Strmšek

Zoran Grgič

Katja Čarman

Ocena vrednosti in financiranje projekta (lastna sredstva, MŠŠ, EU strukturni skladi…) Financerji projekta so:

MOL- Odsek za projekte

DIC

Mestna občina Ljubljana

Kratek opis projekta:

Program  usposabljanja vrstniških mediatorjev zajema naslednje sklope vsebin: splošno o mediaciji, temeljna načela, konflikt kot del življenja in načini reševanja konfliktov, pomen, prepoznavanje ter izražanje čustev, komunikacija v mediaciji, tehnike mediacije, faze mediacije in supervizijsko spremljanje.

Udeleženci sodelujejo pri sprejemanju pravil in obveznosti v izobraževalnem procesu, pri igri vlog kot medianti  in kot mediatorji pri reševanju primerov med-vrstniških konfliktov. Vključeni so tudi v  proces snemanja in analize primerov.

Udeležba v programu mladim omogoča samo-realizacijo in osebno potrditev ter celovito in večplastno komunikacijo. Dijaki, ki so izobraževanje že zaključili, nastopajo v vlogi so-mediatorjev, kar omogoča vrstniški vpliv in medgeneracijsko sodelovanje. S tem je dosežena večja aktualnost in učinkovitost programa.

Usposabljanje poteka vsako šolsko leto od začetka novembra do konec marca in traja 32 ur.
Izvajanje mediacij. Za reševanje spora se lahko dijaki prijavijo mentorjem ali vrstniškim mediatorjem osebno ali po elektronski pošti ter vzgojiteljem.
V okviru projekta so organizirane tudi delavnice za dijake na temo izboljšanja samopodobe. V delavnicah se naučijo  sprejemati  sebe tudi, ko jim  je težko in svoje dvome izkoristiti kot izziv za premislek in samostojno odločitev.  V  preizkušnjah, ki jih srečujejo v svojem življenju, razvijajo svoje moči, spretnosti in zaupanje vase. Delavnice in različne vaje za boljšo samopodobo pri dijakih spodbujajo osebno rast preko komunikacije in osebnih uvidov na varen in zanesljiv način.

Kot skupina se vključujejo v dogodke drugih projektov in sodelujejo z umetniškimi skupinami, ki za mediacijo naredijo promocijsko gradivo: filme, videe, letake …

 

Predstavitev predloga projekta na Seji vzgojiteljskega zbora DIC-a

Datum: 30. 08. 2019                                                                                                                               Predlagateljica: Ljuba Plesec, vodja projekta

O programu Vrstniška mediacija: Program  zajema naslednje sklope vsebin: Splošno o mediaciji, temeljna načela, konflikt kot del življenja in načini reševanja konfliktov, pomen, prepoznavanje ter izražanje čustev, komunikacija v mediaciji, tehnike mediacije, faze mediacije in supervizijsko spremljanje.

Udeleženci sodelujejo pri sprejemanju pravil in obveznosti v izobraževalnem procesu, pri igri vlog kot medianti  in kot mediatorji pri reševanju primerov medvrstniških konfliktov. Vključeni so tudi v  proces snemanja in analize primerov.

Udeležba v programu mladim omogoča samorealizacijo in osebno potrditev ter celovito in večplastno komunikacijo. Dijaki, ki so izobraževanje že zaključili, nastopajo v vlogi somediatorjev, kar omogoča vrstniški vpliv in medgeneracijsko sodelovanje. S tem je dosežena večja aktualnost in učinkovitost programa.

V okviru projekta organiziramo tudi delavnice za dijake: Kako izboljšati samopodobo. V delavnicah se naučijo  sprejemati  sebe tudi , ko jim  je težko in svoje dvome izkoristiti kot izziv za premislek in samostojno odločitev.   V  preizkušnjah, ki jih srečujejo v svojem življenju, razvijajo svoje moči, spretnosti in zaupanje vase.

Delavnice, in različne vaje za boljšo samopodobo, pri dijakih spodbujajo osebno rast preko komunikacije in osebnih uvidov na varen in zanesljiv način.

V šolskem letu 2015/2016 smo izdali zloženko z naslovom “Samopodoba je slika, ki jo ustvarjam o sebi”.


MEDIACIJA je eden izmed načinov alternativnih oblik reševanja sporov.

DEJAVNOSTI:
Usposabljamo vrstniške mediatorje. Usposabljanje poteka vsako šolsko leto od začetka novembra do konec marca in traja 32 ur.
Izvajamo mediacije. Za reševanje spora se lahko prijavite mentorjem ali vrstniškim mediatorjem osebno ali po elektronski pošti ter vzgojiteljem.
Izpopolnjujemo in izmenjujemo znanje in izkušnje, ki se dotikajo področja medosebnih odnosov.
Se kot skupina vključujemo v aktivnosti projektov DIC-a in interesne dejavnosti.


INFORMACIJE o dejavnostih lahko dobite pri mentorjih:

Predstavitveni filmček o mediaciji v DIC-u

Lutkovno gledališka miniaturka


Povezava do dokumenta: Implementacija mediacije v DIC-u