Projekt Ekošola se ukvarja z ozavščanjem o sodobni ekološki problematiki in sodelovanjem v različnih aktivnostih, ki pripomorejo k kvalitetnejšem bivanju in sobivanju v dijaškem domu in njegovem okolišu. Nekatere izmed dejavnosti so: Povezovanje med mladimi z namenom prepoznavanja in reševanja okoljskih problemov, oblikovanje eko vrednot, ki naj postanejo del življenja dijakov, urejanje okolice doma …

Projekt
Naziv projekta  Ekošola
Časovni okvir/trajanje projekta  Šolsko leto: 2019 – 2020
Cilji projekta (kaj želimo doseči splošno glede na vizijo šole in vrednote ter katere konkretne rezultate želimo doseči) –          oblikovanje eko vrednot, ki naj postanejo del življenja dijakov

–          učenje prepoznavanja in reševanja okoljskih problemov

–          ohranitev eko zastave: program Ekošole

–          izvedba projektov Ekošole

–          dosledno ločevanje odpadkov – nadzor ekoloških otokov

–          aktiviranje čim več dijakov za urejanje in vzdrževanje urejenosti okolice doma: dežurstvo po nadstropjih, akcija ob Dnevu zemlje

–          sodelovanje s projekti BITI, MZŠ in prehransko komisijo (dobrodelnost in merjenje ostankov hrane)

–          varčevanje z energijo: ozaveščanje dijakov za ugašanje luči

–          varčevanje z vodo: navajanje na smotrno porabo vode pri tuširanju

–          sodelovanje v projektih Hrana ni za tjavendan in Vem, zato odgovorno jem v sodelovanju s projektoma BITI in MZŠ

Oblike evalvacije projekta (kako se bo ugotovilo ali so bili cilji doseženi tako splošni kot konkretni) –          merjenje ostankov hrane na pladnjih

–          spremljanje urejanja okolice doma in

–          izpolnitev programa Ekošole

Nosilec projekta in sodelujoči Nataša Kuhelj Rožac, Vojka Viler Krivec, Barbara Rosina, Franci Tehovnik, Vladimira Belič, Olivija Slivnjek, Ana Stare, Primož Vresnik, Neža Ahčin, Tjaša Strmšek, Miha Indihar, Gregor Kuhar, Barbara Erjavec
Ocena vrednosti in financiranje projekta (lastna sredstva, MŠŠ, EU strukturni skladi…) lastna sredstva
Kratek opis projekta:

 

–          dijaki samostojno ločujejo in odnašajo odpadke na ekološke otoke,

–          redno urejanje okolice doma po razporedu,

–          redni sestanki eko predstavnikov in poročanje le teh na sestankih vzgojnih skupin,

–          navajanje na smotrno porabo vode in električne energije,

–          ogled observatorija na Golovcu,

–          sodelovanje z MZŠ,  projektom BITI in prehransko komisijo,

–          izvedba projektov, ki so določeni z LDN Ekošole (Ekokviz, Altermed, Hrana ni za tjavendan, Vem, zato odgovorno jem, Mladi poročevalci, Znanje o gozdovih, Šolska vrtilnica, Eko kviz, Ekobranje za ekoživljenje),

–          ogled botaničnega vrta,

–          ogled Centralne čistilne naprave Ljubljana,

–          ogled zajetja pitne vode v Ljubljani,

–          recikliranje,

–          tradicionalni slovenski zajtrk in

–          ogled čebelarstva Atelšek na Krasu.

 

Predstavitev predloga projekta na aktivu /datum zapisnika   na seji vzgojiteljskega zbora

 

Datum: 30. 08. 2019                                                                                                                                     Predlagateljica:  Nataša Kuhelj Rožac, vodja projekta