Projekt Ekošola se ukvarja z ozavščanjem o sodobni ekološki problematiki in sodelovanjem v različnih aktivnostih, ki pripomorejo k kvalitetnejšem bivanju in sobivanju v dijaškem domu in njegovem okolišu. Nekatere izmed dejavnosti so: Povezovanje med mladimi z namenom prepoznavanja in reševanja okoljskih problemov, oblikovanje eko vrednot, ki naj postanejo del življenja dijakov, urejanje okolice doma …

Projekt
Naziv projekta  EKOšola
Časovni okvir/trajanje projekta Šolsko leto: 2018/2019
Cilji projekta (kaj želimo doseči splošno glede na vizijo šole in vrednote ter katere konkretne rezultate želimo doseči) –    Oblikovanje eko vrednot, ki naj postanejo del življenja dijakov,

–    učenje prepoznavanja in reševanja okoljskih problemov,

–    ohranitev eko zastave z udejanjanjem programa EKO šole,

–    izvedba projektov EKO šole,

–    dosledno ločevanje odpadkov (nadzor ekoloških otokov),

–    vključevanje čim večjega števila dijakov za urejanje in vzdrževanje urejenosti okolice doma: dežurstvo po nadstropjih in organizacija akcije ob Dnevu zemlje,

–    sodelovanje s projektoma BITI, Mrežo Zdravih šol in prehransko komisijo (dobrodelnost in merjenje ostankov hrane),

–    varčevanje z energijo: ozaveščanje dijakov za ugašanje luči,

–    varčevanje z vodo: navajanje na smotrno porabo vode pri tuširanju in

–    sodelovanje v projektih Hrana ni za tjavendan in Vem, zato odgovorno jem v sodelovanju s projektoma BITI in Mrežo zdravih šol.

Oblike evalvacije projekta (kako se bo ugotovilo ali so bili cilji doseženi tako splošni kot konkretni) –    Rezultati merjenja ostankov hrane na pladnjih,

–    spremljanje urejanja okolice doma in

–    izpolnitev programa EKO šole.

Nosilec projekta in sodelujoči Vojka Viler Krivec, Barbara Rosina, Franci Tehovnik, Vladimira Belič, Olivija Slivnjek, Nataša Kuhelj Rožac, Ana Stare, Primož Vresnik, Neža Ahčin in Tjaša Strmšek.
Ocena vrednosti in financiranje projekta (lastna sredstva, MŠŠ, EU strukturni skladi…)  Lastna sredstva.
Kratek opis projekta:

–    Dijaki samostojno ločujejo in odnašajo odpadke na ekološke otoke,

–    redno, po razporedu, urejajo okolico doma,

–    mentorji se z eko predstavniki redno sestajajo in o sklepih poročajo na sestankih vzgojnih skupin,

–    navajanje na smotrno porabo vode in električne energije,

–    ogled observatorija na Golovcu,

–    sodelovanje z Mrežo zdravih šol,  projektom BITI in prehransko komisijo,

–    izvedba projektov, ki so določeni z Letnim delovnim načrtom EKO šole: Ekokviz, Altermed, Hrana ni za tjavendan, Vem, zato odgovorno jem in Mladi poročevalci,

–    ogled botaničnega vrta,

–    ogled Centralne čistilne naprave Ljubljana,

–    ogled zajetja pitne vode v Ljubljani,

–    recikliranje in

–    organizacija tradicionalnega slovenskega zajtrka.

Projekt predstavljen na Seji vzgojiteljskega zbora 31.8.2018
Predlagateljica: Vojka Viler Krivec, koordinatorka projekta