Projekt Ekošola se ukvarja z ozavščanjem o sodobni ekološki problematiki in sodelovanjem v različnih aktivnostih, ki pripomorejo k kvalitetnejšem bivanju in sobivanju v dijaškem domu in njegovem okolišu. Nekatere izmed dejavnosti so: Povezovanje med mladimi z namenom prepoznavanja in reševanja okoljskih problemov, oblikovanje eko vrednot, ki naj postanejo del življenja dijakov, urejanje okolice doma …

Projekt
Naziv projekta  Ekošola
Časovni okvir/trajanje projekta Šolsko leto 2022/23
Cilji projekta (kaj želimo doseči splošno glede na vizijo šole in vrednote ter katere konkretne rezultate želimo doseči) – Oblikovanje ekovrednot
– Ohranitev in povečanje okoljske ozaveščenosti pri dijakih
– Učenje prepoznavanja in reševanja okoljskih problemov
– Ohranitev ekozastave znotraj programa Ekošole
– Izvedba projektov Ekošole
– Doslednejše ločevanje odpadkov in spodbujanje k zmanjševanju količine odpadkov
– Aktiviranje čim več dijakov za urejanje in vzdrževanje urejenosti okolice doma: akcija ob dnevu Zemlje
– Varčevanje z energijo: ozaveščanje dijakov za ugašanje luči in smotrno rabo vode
– Spodbujanje k odgovornemu ravnanju s hrano, zmanjševanje količin zavržene hrane
– Sodelovanje z Mrežo zdravih šol, Projektom BITI in prehransko komisijo
Permakultura: ekološka pridelava hrane, lokalna pridelava (nabava) hrane; vzdrževanje permakulturnih korit; večanje zavesti o pomembnosti lokalne in sezonske hrane

 

Oblike evalvacije projekta (kako se bo ugotovilo ali so bili cilji doseženi tako splošni kot konkretni)
  • Spremljanje ločevanja odpadkov po skupinah
  • Izvedba izbranih razpisanih projektov Ekošole
  • Razdelitev steklenic za vodo
  • Tedensko čiščenje sob in 4 generalna čiščenja sob v letu
  • Rezultati merjenja odpadkov hrane (cel teden)
Nosilec projekta in sodelujoči Nataša Kuhelj Rožac, Barbara Rosina, Franci Tehovnik, Olivija Slivnjek, Ana Stare, Primož Vresnik, Neža Ahčin, Neža Luzar; Tjaša Strmšek, Miha Indihar, Gregor Kuhar, Barbara Erjavec, Miha Maver, Romana Tramšek, Jerca Cvetko
Ocena vrednosti in financiranje projekta (lastna sredstva, MŠŠ, EU strukturni skladi…) lastna sredstva
Kratek opis projekta:

– Izvedba projektov, ki so določeni z LDN-jem, Ekošole: Ekokviz; Altermed; Hrana ni za tjavendan; Odpadkom dajemo novo življenje; Mladi poročevalec za okolje; Šolska vrtilnica, Podnebne spremembe; Likovni natečaj; Ne zavrzi oblek, ohrani planet; Z roko v roki za okoljsko izobraževanje
– Akcija zmanjševanja porabe energetskih in naravnih virov: Nalepke na stikalih, v kopalnicah
– Skrb za doslednejše ločevanje in samostojno odnašanje odpadkov na ekološke otoke s strani dijakov
– Redni sestanki eko predstavnikov in poročanje le-teh na sestankih vzgojnih skupin
– Podpis Ekozaveze, razdelitev steklenic DIC je svet in spodbujanje uporabe le-teh (posledično zmanjšanje uporabe plastenk)
– Organizacija enega ali več predavanj strokovnjakov s področja ekologije in varovanja okolja za dijake

Ogled botaničnega vrta
– Ogled Centra za ponovno uporabo
– Strokovna ekskurzija z ekološko vsebino – v sodelovanju z Mrežo zdravih šol
– Ozaveščanje dijakov o problematiki zavržene hrane: Obeležitev dneva brez zavržene hrane; Merjenje ostankov hrane
– Lastno pridelovanje hrane (visoke grede) in predelava le-te; izobraževanje o načinih uporabe zelišč
– Organiziranje delavnic o trajnostnem načinu življenja
– Spodbujanje dijakov k uporabi rabljenih oblačil (projekt Stara omara)
– Organizacija in izvedba Svetovnega dneva Zemlje

Projekt predstavljen na seji vzgojiteljskega zbora, dne: 30. 8. 2022                                           Predlagatelj:  Neža Luzar, vodja projekta