Projekt Ekošola se ukvarja z ozavščanjem o sodobni ekološki problematiki in sodelovanjem v različnih aktivnostih, ki pripomorejo k kvalitetnejšem bivanju in sobivanju v dijaškem domu in njegovem okolišu. Nekatere izmed dejavnosti so: Povezovanje med mladimi z namenom prepoznavanja in reševanja okoljskih problemov, oblikovanje eko vrednot, ki naj postanejo del življenja dijakov, urejanje okolice doma …

Projekt
Naziv projekta  Ekošola
Časovni okvir/trajanje projekta  Šolsko leto: 2020–2021
Cilji projekta (kaj želimo doseči splošno glede na vizijo šole in vrednote ter katere konkretne rezultate želimo doseči) –          Oblikovanje eko vrednot, ki naj postanejo del življenja dijakov

–          Učenje prepoznavanja in reševanja okoljskih problemov

–          Ohranitev eko zastave: program Ekošole

–          Izvedba projektov Ekošole

–          Dosledno ločevanje odpadkov – nadzor ekoloških otokov

–          Aktiviranje čim več dijakov za urejanje in vzdrževanje urejenosti okolice doma: dežurstvo po nadstropjih, akcija ob Dnevu zemlje

–          Sodelovanje s projekti BITI, MZŠ in prehransko komisijo (dobrodelnost in merjenje ostankov hrane)

–          Varčevanje z energijo: ozaveščanje dijakov za ugašanje luči

–          Varčevanje z vodo: navajanje na smotrno porabo vode pri tuširanju

–          Sodelovanje v projektih v sodelovanju s projektoma BITI in MZŠ

–          Sodelovanje z Mrežo zdravih šol in Projektom BITI pri naslednjih projektih:

Hrana ni za tjavendan;

Vem, zato odgovorno jem;

Zero Waste, področje ničelnih odpadkov (ločevanje odpadkov, reciklaža, ponovna uporaba;

–          Permakultura: ekološka pridelava hrane, lokalna pridelava (nabava)  hrane, zmanjševanje odpadkov hrane; izdelava dodatnih permakulturnih korit.

 

Oblike evalvacije projekta (kako se bo ugotovilo ali so bili cilji doseženi tako splošni kot konkretni) –          Merjenje ostankov hrane na pladnjih,

–          spremljanje urejanja okolice doma in

–          izpolnitev programa Ekošole.

Nosilec projekta in sodelujoči Nataša Kuhelj Rožac, Barbara Rosina, Franci Tehovnik, Olivija Slivnjek, Ana Stare, Primož Vresnik, Neža Ahčin, Tjaša Strmšek, Miha Indihar, Gregor Kuhar, Barbara Erjavec, Nina Golob
Ocena vrednosti in financiranje projekta (lastna sredstva, MŠŠ, EU strukturni skladi…) lastna sredstva
Kratek opis projekta:

–          dijaki saostojno ločujejo in odnašajo odpadke na ekološke otoke;

–          redno urejanje okolice doma po razporedu;

–          redni sestanki eko predstavnikov in poročanje le teh na sestankih vzgojnih skupin;

–          navajanje na smotrno porabo vode in električne energije;

–          sodelovanje z MZŠ,  projektom BITI in prehransko komisijo;

–          izvedba projektov, ki so določeni z LDN-jem, Ekošole (Ekokviz; Altermed;  Hrana ni za tjavendan; Odpadkom dajemo novo življenje; Mladi poročevalec za okolje; Znanje o gozdovih; Šolska vrtilnica, Podnebne spremembe; Likovni natečaj; Ne zavrzi oblek, ohrani planet);

–          ogled botaničnega vrta,

–          ogled Centralne čistilne naprave Ljubljana (V kolikor bodo razmere zaradi virusa SARS-CoV-2  to dopuščale);

–          ogled zajetja pitne vode v Ljubljani (V kolikor bodo razmere zaradi virusa SARS-CoV-2  to dopuščale); recikliranje;

–          tradicionalni slovenski zajtrk;

–          strokovna ekskurzija z ekološko vsebino (V kolikor bodo razmere zaradi virusa SARS-CoV-2  to dopuščale).

Projekt predstavljen na seji vzgojiteljskega zbora, dne: 27. 8. 2020                                           Predlagatelj:  Gregor Kuhar, vodja projekta