V šolskem letu 2014/2015 smo na večini področij vzgojno-izobraževalnega dela dosegli rezultate, ki smo jih načrtovali v razvojnem načrtu. Primerjave s preteklimi leti kažejo, da se povečuje tudi zadovoljstvo vseh deležnikov.

Ocenjujemo, da je na dobre vzgojno-izobraževalne rezultate pomembno vplivala uvedba izboljšav, ki smo jih načrtovali v okviru izvajanja projektov, v katere so bili vključeni vsi pedagoški delavci: Mreža zdravih šol, Mreža Eko šol, Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja in projekt BITI ter skupno načrtovanje prioritetnih ciljev, ki smo jih usklajevali na uvajalnem seminarju pred pričetkom šolskega leta.

Učni uspeh dijakov kaže trend izboljševanja, v primerjavi z nekaterimi šolami pa je boljši kot uspeh dijakov, ki se v šolo vozijo ali bivajo doma.

Več informacij: SAMOEVALVACIJSKO POROČILO za šolsko leto 2017/2018