Erasmus+

Projekt Erasmus+ : Otresimo se stresa

Trajanje: 1. september 2023 do 28. februar 2025
Koordinator projekta: Nina Žurga
Člani: zaposleni v DIC-u

OZADJE
V pokoronskem obdobju med dijaki zaznamo porast stisk in povečano doživljanje stresa. Posledično tudi vzgojitelji poročajo o povečani psihični obremenjenosti. Kot psihološko prvo pomoč vidimo večjo ozaveščenost dijakov in zaposlenih o stresu – kaj stres je, kako se kaže na našem telesnem in čustvenem počutju, kako ga lahko zmanjšamo. Dijake in zaposlene želimo opremiti z učinkovitimi strategijami in tehnikami za upravljanje izvorov stresa, stresnih odzivov ter krepitev odpornosti. Predvsem pa utrditi zavedanje, da vsak posameznik lahko največ naredi za svoje dobro počutje. S projektom se želimo povezati tudi z drugimi dijaškimi domovi v Evropi. Želimo si izmenjave dobrih praks in izkušenj ter poiskati skupne izzive na katerih bomo lahko skupaj delali tudi v prihodnjih projektih.

CILJI:
Dijake in zaposlene želimo opremiti z učinkovitimi strategijami in tehnikami za upravljanje izvorov stresa, stresnih odzivov ter krepitev odpornosti.
V projektu naslavljamo tri glavne cilje, ki smo jih oblikovali na podlagi analize trenutnega stanja:
1. dijakom predstaviti različne strategije za lažje spoprijemanjem s stresom,
2. v večji meri spodbuditi dijake za medvrstniško druženje ter vključevanje v domske aktivnosti ter
3. zaposlenim predstaviti različne strategije za lažje spoprijemanjem s stresom.

IZVEDBA:
Izvedli bom tri vrste mobilnosti:
– Dve skupini dijakov se bosta udeležili skupinske mobilnosti dijakov v dijaških domovih na Poljskem in Hrvaškem.
– Na mobilnost senčenja bodo šli naši zaposleni v šolo in dijaški dom za gluhe in naglušne v Makedoniji.
– Udeležili se bomo petih strukturiranih tečajev oz. usposabljanj za pedagoške delavce.

PRIČAKOVANI REZULTATI
S projektom bomo, večje število dijakov in zaposlenih, opremili z različnimi strategijami za upravljanje s stresom. Na nivoju dijaškega doma se bo povečala ozaveščenost pomena skrbi za duševno zdravje ter zavedanje, da vsak posameznik lahko veliko naredi za lastno dobro počutje. Nova znanja in kompetenc, ki jih bodo udeleženci pridobili na mobilnostih, bomo vključili v pedagoško delo ter v dejavnosti in projekte (za dijake in zaposlene), ki se že izvajajo v dijaškem domu. Dopolnili bomo tudi ponudbo interesnih dejavnosti. Preko mobilnosti bomo razvili partnersko sodelovanje z evropskimi dijaškimi domovi, ki bodo temelj za nadaljnjo mednarodno povezovanje in poglobljeno projektno delo.

erasmus plus logotip
Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali CMEPIUS-a. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.

Erasmus Hrvaška

Razpis za dijake Hrvaška

Prijavnica Hrvaška

Erasmus Poljska

Razpis za dijake Poljska

Prijavnica