ČASOVNI OKVIR / TRAJANJE

Nadaljevalni projekt: od leta 2003 dalje
Aktualno sofinancirano obdobje:
MOL: 2023 – 2025
MIZŠ – Urad RS za mladino 2024 – 2025

CILJI PROJEKTA

realizacija neformalnega izobraževanja, pridobitev novih znanj in veščin ter razvoj ustreznih kompetenc,
kreativno in varno preživljanje prostega časa, druženje in zabavo
omogočanje logističnih možnosti za dostop do kulturnih vsebin ter realizacijo lastnih idej in produkcij mladim z manj priložnostmi ter različnim mladinskim skupinam in mladim iz drugih krajev Slovenije, ipd.

OPIS PROJEKTA

Projekt omogoča ciljni populaciji mladih kreativno preživljanje prostega časa, neformalno izobraževanje, druženje z vrstniki in zabavo. Temelji na aktivni participaciji pri pripravi in izvedbi posameznih dejavnostih in dogodkov, povezanih z mladinsko (sub)kulturo oz. s sodobnimi načini zabave. Za sodelujoče pri pripravi in izvedbi programa to predstavlja hkrati tudi neformalno izobraževanje, saj si na ta način pridobivajo nova znanja in veščine, ki jih lahko uporabijo pri nadaljevanju svojega formalnega izobraževanja in poznejši zaposlitvi.

Program si konceptualno prizadeva pokriti tudi širši spekter družbenih tematik, ki se dotikajo mladih in o katerih se na ta način lahko seznanjajo in učijo iz prve roke. Gre za pomemben vidik, ki prispeva tudi k razvoju tolerance in empatije ter medkulturni dialog in hkrati krepi socialne kompetence.

Za izvedbo konkretnega projekta so potrebni ustrezni pogoji in organizacijska struktura, ki jo ob mladinskih voditeljih in ob mentorski podpori udejanjajo mladi sami.

Gre za mlade, ki prihajajo iz različnih koncev Slovenije (večina udeležencev v projektu so mladi, ki bivajo v dijaškem domu, njihovi sošolci in vrstniki), katerim odprtost projekta Kreatorij DIC omogoča druženje, »preskok depriviligiranega položaja« in možnost enakovredne komunikacije in participacije v novem okolju. Program poteka od leta 2002 dalje. V tem času je bilo v Kreatoriju realiziranih okrog 600 dogodkov (niso šteta gostovanja produkcij nastalih v okviru Kreatorija ipd.) Kontinuirano dogajanje in številnost obiska mladih, ki prihajajo izven dijaškega doma dokazuje, da mladi pogrešajo tovrsten prostor in predvsem za varen način druženja, zabave in sodelovanja. To ne velja samo za depriviligirane skupine kot so npr. brezdomci, med katerimi je vse večje število mladih, temveč številne srednješolce, študente ter druge skupine mladih in posameznike.

Kreatorij DIC je v zadnjih letih postal eden od pomembnih prostorov za mlade, predvsem iz Ljubljane. Številnim mladinskim skupinam in posameznikom ob nastopih, omogoča tudi vaje in pripravo produkcij, saj tovrstnih prostorov v Ljubljani primanjkuje, oziroma se jih celo zapira ali privatizira (npr. KUD France Prešeren), tako da Kreatorij predstavlja domicil, oziroma občasno pomaga tudi drugim skupinam, ki nimajo svojih prostorov za vaje in javne nastope (npr. skupina Kralji ulice, različne srednješolske skupine, ki se ukvarjajo z gledališčem in gledališko improvizacijo, ipd.).

 

NAČRT IN METODE DELA V LETU 2023

1. CILJ: Spoznavanje različnih umetniških zvrsti mladinske (sub)kulture ter pridobivanje novih znanj in veščin (kompetenc)
OPIS PREDVIDENIH AKTIVNOSTI:
sodobni ples, fizični teater, gledališče, improvizacijsko gledališče, video, multimedija in spletna umetnost, glasbeno ustvarjanje, performans,vodenje prireditev.
UPORABLJENE METODE in / ali TEHNIKE:
Neformalno učenje / pridobivanje kompetenc: mentorsko in vrstniško učenje (»učenje učenja”) v smeri pridobivanja novih znanj in spretnosti

2. CILJ: Aktivna participacija mladih in njihovo vključevanje pri zasnovi in izvedbi programa ter organizaciji večerov
OPIS PREDVIDENIH AKTIVNOSTI:
program vsebinsko snujejo mladi /pripravljajo lastne produkcije, oziroma v program vključujejo produkcije, ki so zanimive in primerne za ciljno publiko Kreatorija DIC/, tehnična podpora pri realizaciji programa
UPORABLJENE METODE in / ali TEHNIKE:
spodbujanje iniciativnosti; aktivno vključevanje; mentorsko vodenje in izkustveno učenje / sodelovanje in timsko delo.

3. CILJ: omogočanje zadovoljitev potreb po kreativni in varni zabavi ter druženju in spodbujanje zdravega in aktivnega načina/sloga življenja mladih
OPIS PREDVIDENIH AKTIVNOSTI:
sodelovanje pri pripravi in izvedbi zabavnega dela programa “Mešano na žaru”, priložnostnih plesov (novoletna zabava, Karneval, Valentinovo…), koncertov, ipd.

UPORABLJENE METODE in / ali TEHNIKE:
Spodbujanje iniciativnosti in podpora pozitivnim pobudam mladih, njihovemu aktivnemu vključevanju, krepitev zaupanja in odgovornosti / vrstniška iniciativa, učenje in odgovornost.

4. CILJ: mobilnost mladih in mednarodno povezovanje

OPIS PREDVIDENIH AKTIVNOSTI
sodelovanja in organizacija mednarodnih izmenjav mladih, organizacija izmenjav gostovanj z partnerskimi skupinami, sodelovanje na mednarodnih mladinskih delavnicah, izobraževalnih treningih in festivalih.

UPORABLJENE METODE in / ali TEHNIKE:
Predstavitve, izvedba skupnih mešanih delavnic, izmenjava mentorjev, asistentov, izmenjava znanj in izkušenj.

PARTNERJI V PROJEKTU

Društvo gledališče Glej, Društvo DZMP, Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO, Društvo ŠKUC, Kralji ulice, KUD Samosvoj, Zavod NUR, C, Zavod TiPovej!
Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana

REALIZACIJA V LETU 2024